Tjänster

Tolkkraft Sverige AB

Våra tjänster

Tolkningar i olika former mellan olika språk genomförs av tolkar med rätt kompetens och erfarenhet efter kundens behov. Vi erbjuder våra tjänster dygnet runt alla dagar i veckan.


Kontakttolkning


De flesta tolkningsuppdrag sker med tolken på plats hos kunden eller på annat lämpligt ställe. Kostnaden för kontakttolkning består av timdebitering enligt gällande tolktaxa och kostnad för restid. För att hålla totalkostnaden nere, väljs alltid en lämplig tolk från kundens närområde, om detta är möjligt.


Telefontolkning


Ett alternativ till kontakttolkning är tolkning per telefon. Telefontolkning är lämplig när man snabbt vill ha till stånd en tolkning eller när man vill undvika resekostnader.


Affärstolkning


Vi förstår dina behov och kan förmedla en tolk som ser till att dina internationella affärssamtal fungerar säkert och utan missförstånd.


Konferenstolkning


Vid konferenser, årsmöten och liknande sammanhang erbjuder Tolkkraft totallösningar, inkluderande tolkar i önskade språk samt teknisk utrustning, installation och övervakning. Här samarbetar vi i första hand med simultan- och konferenstolkar anslutna till AIIC i Sverige och utomlands, samt med tolkar med kompetens inom olika affärs- och specialområden. Priser för denna typ av uppdrag offereras på begäran.

OBS! För simultan- och konferenstolkar anslutna till AIIC, krävs förhandsbeställning i mycket god tid före tolkningstillfället.


Översättning


Tolkkraft åtar sig översättningsuppdrag. Enkla översättningar, som kan hanteras per telefon eller vändande fax/e-mail, timdebiteras enligt vår gällande tolktaxa. För mer komplexa och omfångsrika översättningar, eller om det krävs specialkompetens, lämnar vi offert.


www.tolkkraft.se

info@tolkkraft.se

Telefon 010-177 44 44